'วันมาฆบูชา' สำคัญอย่างไร? มาทำความรู้จักกัน

ร่วมสืบสานประเพณีเนื่องในวันมาฆบูชา
ซีรี่ส์อินเดียสุดยิ่งใหญ่ที่ต้องมีเก็บไว้สะสม

DVD 'พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก'
สั่งซื้อคลิกเลย!!!วันมาฆบูชา  ถือเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3  โดยในปี พ.ศ. 2561 นี้ วันมาฆบูชา  ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม  เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันมาฆบูชามีความสำคัญอย่างไร  มีหลักธรรมและกิจกรรมอะไรที่ปฏิบัติกันในวันนี้บ้าง

ความหมายของวันมาฆบูชา
คำว่า  'มาฆะ'  นั้น  เป็นชื่อของเดือน  3  ย่อมาจากคำว่า  'มาฆบุรณมี'  หมายถึง  การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย  หรือเดือน 3 

ประวัติและความสำคัญของวันมาฆบูชา
เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  'โอวาทปาฏิโมกข์'  แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก  หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน  ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ  และวิธีการปฏิบัติต่างๆ  หากสรุปเป็นใจความสำคัญ  จะมีเนื้อหาว่า  "ทำความดี  ละเว้นความชั่ว  ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"


          ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่
          1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
          2. มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
          3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
          4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ 'เอหิภิกขุอุปสัมปทา'หลักธรรมที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา
หลักการ 3
1. ไม่ทำบาปทุกชนิด จะบาปมากหรือน้อยก็ไม่ทำ เพราะมีกฎแห่งกรรมคอยบังคับอยู่ ดังนั้นจะทำอะไรในชีวิตต้องถามตนเองก่อนว่า บาปไหม ถ้าบาปไม่ทำ  
2. ทำความดีให้ถึงพร้อม ความดีอะไรที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้ามีโอกาสต้องทำให้เต็มที่ เพราะความดีบางอย่าง เราเองก็ไม่มีโอกาสได้ทำ  
3. กลั่นจิตของตนให้ใสตลอดเวลา หมั่นนั่งสมาธิทุกวันไม่ให้ขาด เมื่อใจใสมากเข้าจึงจะเห็นพระนิพพานได้

อุดมการณ์ 4
1. ความอดทน ได้แก่ ความอดกลั้น ไม่ทำบาปทั้งทางกาย วาจา ใจ
2. ความไม่เบียดเบียน ได้แก่ การงดเว้นจากการทำร้าย รบกวน หรือ เบียดเบียนผู้อื่น
3. ความสงบ ได้แก่ ปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ
4. นิพพาน ได้แก่ การดับทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้จาการดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ 8

วิธีการ 6
1. ไม่ว่าร้าย ได้แก่ ไม่กล่าวให้ร้ายหรือ กล่าวโจมตีใคร
2. ไม่ทำร้าย ได้แก่ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
3. สำรวมในปาติโมกข์ ได้แก่ ความเคารพระเบียบวินัย กฎกติกา กฎหมาย รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคม
4. รู้จักประมาณ ได้แก่ รู้จักความพอดีในการบริโภคอาหารหรือการใช้สอยสิ่งต่าง ๆ
5. อยู่ในสถานที่ที่สงัด ได้แก่ อยู่ในสถานที่สงบมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
6. ฝึกหัดจิตใจให้สงบ ได้แก่ฝึกหัดชำระจิตให้สงบมีสุขภาพคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี

กิจกรรมที่ปฏิบัติในวันมาฆบูชา

1. การทำบุญตักบาตรในตอนเช้า หรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัด2. ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา 3. ในตอนกลางคืน จะพากันนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปที่วัดเพื่อชุมนุมกันทำพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 

ทั้งนี้ในการนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เราไม่จำเป็นต้องปฏิบัติเฉพาะแค่ในวันสำคัญเท่านั้นนะคะ แต่เราสามารถทำได้ทุกวันทุกเวลา ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อตัวเราในวันนี้และอนาคตข้างหน้าด้วยค่ะ

Go to TOP