เหรียญที่ระลึก: เหรียญรัชกาลที่ 9 หลังพระนิรันตราย สร้างถวายในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ปี2539 เนื้อทองแดง | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

เหรียญที่ระลึก: เหรียญรัชกาลที่ 9 หลังพระนิรันตราย สร้างถวายในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ปี2539 เนื้อทองแดง

Format: Coin
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 999.00
 • Our Price (Baht) : 999.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 00/00/0000
 • Credits
  • Synopsis :
   เหรียญรัชกาลที่ 9 หลังพระนิรันตราย สร้างถวายในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ปี2539 เนื้อทองแดง
   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซม. สูง 3 ซม.

   เหรียญรุ่นนี้ แยกออกมาจากเหรียญ ที่ระลึกพระพุทธปัญจภาคี สร้างถวายในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เป็นชุดเหรียญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธรูปที่สำคัญของประเทศรวม 5 องค์ ประกอบด้วย พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระพุทธโสธร พระนิรันตราย และ พระมงคลบพิตร 
    
   โดยเหรียญดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีพุทธมหาชัยมังคลาภิเษกในวันที่ 20 มีนาคม 2540 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) 
    
   มีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และพระเกจิอาจารย์ ทรงเจริญพระพุทธมนต์ สวดพุทธมหาชัยมังคลาภิเษก ทั้งหมดจำนวน 54 รูป ดังต่อไปนี้ 
    
   พระเจริญพระพุทธมนต์ เวลาประมาณ 15.00 น. 
   1. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร 
   2. สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
   3. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม 
   4. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุวรรณาราม 
   5. พระสุเมธาธิบดี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
   6. พระธรรมวโรดม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
   7. พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศนเทพวราราม 
   8. พระธรรมปัญญาจารย์ วัดมกุฏกษัตริยาราม 
   9. พระพรหมโมลี วัดยานนาวา 
   10. พระมหารัชมงคลดิลก วัดบวรนิเวศวิหาร 
    
   พระคณาจารย์นั่งเจริญจิตตภาวนา (ชุดที่ 1 เวลาประมาณ 15.00 น.) 
   1. พระวิสุทธิวงศาจารย์ (หลวงพ่อพลอย) วัดเทพธิดาราม กทม. 
   2. พระมงคลเทพโมลี (ดร.พูลทรัพย์) วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. 
   3. พระราชวิสุทธิคุณ (หลวงพ่อเกตุ) วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ 
   4. พระโสภณเสมาธิคุณ (หลวงพ่อเฟื่อง) วัดเจ้ามูล กทม. 
   5. พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ) วัดอรัญบรรพต หนองคาย 
   6. พระครูสาธรพัฒนกิจ (หลวงพ่อละมูล) วัดเสด็จ ปทุมธานี 
   7. พระอาจารย์มหาวิบูลย์ วัดโพธิคุณ ตาก 
   8. หลวงปู่จันทา วัดเขาน้อย พิจิตร 
   9. พระครูกาชาด (บุญทอง เขมทตฺโต) วัดดอนศาลา พัทลุง 
   10. พระครูอดุลยธรรมกิจ (หลวงพ่อกลั่น) วัดเขาอ้อ พัทลุง 
   11. หลวงพ่อสังข์ศีลคุณ วัดดอนตรอ นครศรีธรรมราช 
   12. พระอาจารย์เปลี่ยน วัดอรัญวิเวก เชียงใหม่ 
   13. หลวงปู่จันทร์โสม กิตติกาโร วัดป่านาสีดา อุดรธานี 
   14. พระอธิการวิชา วัดศรีมณีวรรณ ชัยนาท 
   15. หลวงพ่อบุญมา คัมภีรธัมโม วัดหนองปุง สกลนคร 
   16. พระครูมนูญธรรมมาภิรัต (หลวงพ่อสาคร) วัดหนองกรับ ระยอง 
   17. พระครูเขมคุณโสภณ (หลวงพ่อจันทรแรม) วัดเกาะแก้วธุดงค์สถาน บุรีรัมย์ 
    
   ชุดที่ 2 เวลาประมาณ 18.00 น. 
   1. พระราชจันกวี วัดไผ่ล้อม จันทบุรี 
   2. พระอุดมประชานารถ (หลวงพ่อเปิ่น) วัดบางพระ นครปฐม 
   3. พระมงคลสิทธิคุณ (หลวงพ่องลำใย) วัดทุ่งลาดหญ้า กาญจนบุรี 
   4. พระครูฐิติธรรมญาณ (หลวงพ่อลี) วัดเหวลึก สกลนคร 
   5. พระครูสุวัณโณปมคุณ (หลวงพ่อคำพอง) วัดถ้ำกกกู่ อุดรธานี 
   6. พระครูอนุรักษ์วรคุณ (หลวงพ่อสง่า) วัดหนองม่วง ราชบุรี 
   7. พระครูสุนันท์วิริยาภรณ์ (หลวงพ่อเก๋) วัดแม่น้ำ สมุทรสงคราม 
   8. หลวงปู่พรหมมา เขมจาโร วัดสวนหินผานางคอย อุบลราชธานี 
   9. พระครูสถิตโชติคุณ (หลวงพ่อไสว) วัดปรีดาราม นครปฐม 
   10. พระครูถาวรสังฆสิทธิ์ (หลวงพ่อภา) วัดสองห้อง นครปฐม 
   11. พระอาจารย์คำบ่อ วัดใหม่บ้านดาล สกลนคร 
   12. หลวงปู่บุญมี วัดสระประสานสุข อุบลราชธานี 
   13. หลวงปู่หงส์ วัดเพชรบุรี สุรินทร์ 
   14. พระครูอรรถธรรมทร (หลวงพ่อเฮ็น) วัดดอนทอง สระบุรี 
   15. พระครูเกษมคณาภิบาล (หลวงพ่อมี) วัดมารวิชัย พระนครศรีอยุธยา 
   16. หลวงปู่รินทร์ รักชโน สำนักสงฆ์ภูถ้ำพระ กาฬสินธุ์ 
   17. หลวงปู่จันทร์ดี เกสาโว วัดป่าหินเกิงวิปัสสนา ขอนแก่น 
   18. พระครูนนทสิทธิการ วัดไทรน้อย นนทบุรี 
   19. หลวงปู่พลพินิจ ขันจิธโร สำนักสงฆ์ภูถ้ำพระ กาฬสินธุ์ 
    
   พระสงฆ์สวดภาณวารและทิพย์มนต์ 
   1. พระมหาสุธน กวิญโญ วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. 
   2. พระปลัดพิทยา ญาณิวโส วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. 
   3. พระครูวินิตสุนทรกิจ วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. 
   4. พระครูพินิจ กิจจาภิรักษ์ วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. 
    
   พระสวดพุทธาภิเษก 
   1. พระครูพิทักษ์ถิรธรรม วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. 
   2. พระครูวิบูลวิหารกิจ วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. 
   3. พระครูสุวัฒนประสิทธิ วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. 
   4. พระครูอมรโฆสิต วัดสุทัศนเทพวราราม กทม

   เหรียญรูปใข่ด้านหน้า ร.9 หลัง พระนิรันตราย เนื้อทองแดงขัดเงา จัดสร้างขึ้นโดยกองกษาปณ์ ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษกในปี พ.ศ.2539

   เหรียญใส่ซองพลาสติกเดิมๆ ของกองกษาปณ์Go to TOP